ul. Armii Krajowej 12/108,
72-600 Świnoujście

91 322 27 10
skonti@interia.pl

Dla wspólnot mieszkaniowych

1. Proponowana przeze mnie forma współpracy – umowa o zarządzanie
2. W ramach oferowanych usług proponuję:

 • kontrola utrzymania porządku i czystości w nieruchomości wspólnej oraz na terenie otaczającym nieruchomość, dbałość o bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców poprzez:

  • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • dokonywanie bieżących, robót konserwacyjnych i robót związanych z usuwaniem skutków awarii oraz kontrola ich wykonania,
  • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej OC,
  • dokonywanie remontów objętych planem, na mocy uchwał podjętych przez właścicieli lokali,

 • przygotowywanie zapytań ofertowych i organizowanie postępowań przetargowych na wykonanie poważniejszych prac ze środków WSPÓLNOTY,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • wykonywanie innych czynności określonych uchwałami WSPÓLNOTY, podjętymi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi,
 • terminowa realizacja płatności z konta WSPÓLNOTY za dostawy i usługi,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali,
 • prowadzenie spraw związanych z windykacją należności od właścicieli w postępowaniu przedsądowym,
 • naliczanie w formie zaliczek miesięcznych wymiarów opłat na pokrycie kosztów zarządu za zużytą energię elektryczną, zimną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, remonty i konserwacje, utrzymanie czystości i porządku, ubezpieczenia itp.,
 • naliczanie opłat za świadczenia wraz z ich rozliczeniem, z wyjątkiem świadczeń, na które są zawarte indywidualne umowy z dostawcami;
 • dokonywanie okresowych rozliczeń z zaliczek pobranych na:

  • wod-kan., c.w.u.– rozliczenie półroczne,
  • c.o. – rozliczenie roczne.

 • ewidencja i kontrola wydatków na koszty utrzymania nieruchomości;
 • ewidencja wpłat zaliczek dokonywanych przez właścicieli oraz kontrola ich prawidłowości i terminowości;
 • przygotowywanie projektów i rozliczeń planu gospodarczego WSPÓLNOTY;
 • przygotowywanie dla potrzeb WSPÓLNOTY okresowych sprawozdań finansowych i raportów o strukturze wpływów i wydatków;
 • składanie w imieniu WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ dla potrzeb Urzędu Skarbowego, GUS i innych organów, sprawozdań finansowych i statystycznych z działalności Wspólnoty;
 • przygotowywanie dokumentów takich, jak projekty uchwał, plany wspólnoty, itp.,
 • prowadzenie zebrań,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej,
 • wydzierżawianie pow. ścian pod reklamy /przetarg, negocjowanie korzystnych dla Wspólnoty warunków/.


Zakres usług może ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkaniowej
Ponadto proponuję na każde życzenie mieszkańców organizowanie spotkań w budynku wspólnoty, bądź w biurze Firmy, w celu bezpośredniego kontaktu z jego mieszkańcami i zaradzeniu ich problemom.


Wyrażając gotowość do podjęcia rozmów proszę o kontakt.ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY